E - L kell 11.00-20.00
Spordihall 15
Bootstrap Slider
 • Põhikiri • 1. ÜLDSÄTTED

  1.1 Sihtasutuse nimi on PAIDE SPORDIKESKUS (edaspidi sihtasutus).

  1.2 Sihtasutuse asukoht on Paide linn, Eesti Vabariik.

  1.3 Sihtasutuse eesmärgiks on Paide linna spordielu terviklik juhtimine ja arendamine, spordiobjektide ja -rajatiste haldamine ning uute spordiobjektide rajamine.

  1.4 Eesmärgi saavutamiseks täidab sihtasutus järgmisi põhiülesandeid:

  1.4.1 loob vajalikud tingimused noortespordi, koolispordi, harrastusspordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks ning erinevate spordialade harrastamiseks;

  1.4.2 majandab efektiivselt sihtasutuse omandis ja kasutuses olevaid kinnistuid, ehitisi ja inventari;

  1.4.3 võimaldab kasutada sihtasutuse omandis ja kasutuses olevaid spordiobjekte ja –rajatisi ning muud vara koolide kehalise kasvatuse tundide ja spordiorganisatsioonide treeningute läbiviimiseks;

  1.4.4 korraldab spordi- ja kultuuriüritusi;

  1.4.5 propageerib liikumisharrastust ja tervislikke eluviise;

  1.4.6 arendab majandustegevust sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;

  1.4.7 hangib sihtasutusele ja sihtasutusega seotud objektidele sihtotstarbelisi toetusi ja eraldisi.

   

  2. VARA ÜLEANDMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

  2.1 Sihtasutus saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.

  2.2 Sihtasutusele üle antava vara võtab vastu juhatus või tema poolt volitatud isik. Juhatus või volitatud isik hindab üleantava vara väärtuse, teeb vajalikud toimingud vara üleminekuks sihtasutuse omandisse, sh koostab vajalikud dokumendid.

  2.3 Sihtasutusele sihtotstarbeliselt vara üleandjaga sõlmitakse leping, milles sätestatakse vara üleandja seaduslikud nõudmised vara kasutamise otstarbe ja viisi kohta. Vara üleandjale esitatakse tema nõudmisel aruanne vara kasutamise kohta.

  2.4 Sihtasutuse vara kasutatakse sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks. Sihtasutuse vara valdab, kasutab ja käsutab juhatus lähtudes seadustest, põhikirjast ja nõukogu otsustest tulenevatest piirangutest.

   

  3. SIHTASUTUSE JUHTIMINE

  3.1 Sihtasutuse juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest.

  3.2 Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Sellisel juhul esindab sihtasutust juhatuse esimees, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad sihtasutust ühiselt.

  3.3 Juhatuse liikmed määrab nõukogu kuni viieks aastaks.

  3.4 Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

  3.5 Juhatuse liikme tasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu.

  3.6 Juhatuse ülesanneteks on muuhulgas:

  3.6.1 sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine;

  3.6.2 sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks ja nõukogu otsuste elluviimiseks vajalike töökohtade loomine, ametijuhendite kehtestamine, vajalike töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning töötasustamise tingimuste kehtestamine;

  3.6.3 sihtasutuse eelarve koostamine;

  3.6.4 sihtasutuse eelarve piires sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise üle otsustamine.

  3.7 Sihtasutuse nõukogusse kuulub kolm kuni seitse liiget, nende volituste tähtaeg on viis aastat.

  3.8 Nõukogu liikmed määratakse ja kutsutakse tagasi Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) korraldusega.

  3.9 Linnavalitsus võib nõukogu liikme igal ajal põhjust ära näitamata tagasi kutsuda.

  3.10 Nõukogu liikmetele makstakse tasu nõukogu koosolekutel osalemise eest. Tasu suuruse määrab linnavalitsus.

  3.11 Nõukogu pädevusse kuulub:

  3.11.1 nõusoleku andmine juhatusele tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus või kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine;

  3.11.2 sihtasutuses läbiviidavate konkursside ja projektide tingimuste ja tulemuste kinnitamine, stipendiumite määramine;

  3.11.3 sihtasutuse tegevuseks vajalike ekspertgruppide koosseisude ja nende volituste kinnitamine;

  3.11.4 eelarvestrateegia ja arengukavade koostamises osalemine;

  3.11.5 sihtasutuse eelarve kinnitamine.

   

  4. AUDIITOR

  4.1 Sihtasutuse audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab nõukogu kuni neljaks aastaks.

  4.2 Nõukogul on õigus audiitor(id) igal ajal, sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

   

  5. PÕHIKIRJA MUUTMINE

  5.1 Põhikirja võib muuta muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.

  5.2 Põhikirja muutmise õigus on ainult asutajal. Ettepaneku põhikirja muutmiseks võib teha nõukogu.

   

  6. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE

  6.1 Sihtasutus lõpetatakse:

  6.1.1 asutaja otsusega, kui sihtasutuse eesmärgi saavutamine on muutunud ebaotstarbekaks või võimatuks;

  6.1.2 muudel seaduses sätestatud alustel.

  6.2 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

  6.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud sihtasutuse vara antakse üle Paide linnale.

   

   

  Paide Linnavolikogu 17.11.2016 otsus nr 54